You are currently viewing کاغذ ترمال چیست

کاغذ ترمال چیست

کاغذ ترمال یا حرارتی است کاغذی است که از طریق مجاورت گرما میتوان اطلاعات را روی آن نمایش داد. در واقع این کاغذ از طریق ترکیب موادی با کاغذ که نسبت به حرارت حساس می باشند تولید می شود. انواعی از این کاغذها را هر روزه از پذیرنده های پوز، دستگاههای خود پرداز و فروشگاهها دریافت میکنیم، کاغذهای نازک و انعطاف پذیری که در اثر رطوبت نوشته های روی آن پاک میشود. بیشترین رسیدهای پرداخت کنونی از این کاغذ ها تهیه میشوند.

 

  • Post author:

دیدگاهتان را بنویسید